ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΣ

Για να μπορέσει να εγγραφεί κάποιος ενδιαφερόμενος ως μαθητής στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) θα πρέπει να διαθέτει κάποιον από τους παρακάτω αναγραφόμενους τίτλους.

Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ εγγράφονται:

Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου

Όσοι προάγονται στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων

Όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου ΤΕΕ

Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου

Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΕΠΛ

Μαθητές πτυχιούχοι του Β΄ κύκλου ΤΕΕ

Προαχθέντες της Α΄ και Β΄ τάξης των Γεν.Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών

Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου

Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισότιμων προς αυτές σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

Απορριπτόμενοι της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄τάξης ΕΠΑ.Σ

Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

Στην Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ εγγράφονται:

1. Οι προαχθέντες στην Β΄ τάξη της ΕΠΑΣ στην ίδια ειδικότητα,

2. Σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ.84835/γ2/15-07-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να εγγραφούν στην Β΄ τάξη, οι παρακάτω πτυχιούχοι, σύμφωνα με τη συνάφεια των πτυχίων τους.

Α.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, των ειδικοτήτων

1. Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
2. Συντήρησης έργων τέχνης – Αποκατάστασης
3. Επιπλοποιίας
4. Κεραμικής – Πηλοπλαστικής
5. Αργυροχρυσοχοΐας
6. Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία
ειδικότητες

1.Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
2.Συντήρησης έργων τέχνης και Αποκατάστασης
3.Επιπλοποιίας
4.Κεραμικής – Πηλοπλαστικής
5. Αργυροχρυσοχοΐας
6.Ψηφιδογραφίας - Υαλογραφίας

Β. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Κατασκευών, των ειδικοτήτων
1.Σχεδιαστών τεχνικών έργων με χρήση Η/Υ
2. Κτιριακών Έργων

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Κτιριακών Έργων.

Γ.Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης, της ειδικότητας Υφάσματος/ Ένδυσης μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος.

Δ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, της ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στην ειδικότητα Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών

Ε. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Ηλεκτρολογικού Τομέα, της ειδικότητας

1.Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
2.Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1.Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
2.Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΣΤ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Μηχανολογικού Τομέα, των ειδικοτήτων

1.Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων
2. Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
3.Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
5. Αμαξωμάτων

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1.Αμαξωμάτων
2.Εργαλειομηχανών CNC
3.Θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης ή
Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων
4.Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
5.Αμαξωμάτων

Ζ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, των ειδικοτήτων

1.Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων –Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2.Επιχειρηματικής Γεωργίας
3.Τεχνολογίας Τροφίμων και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
4.Περιβάλλοντος και Αργοτουρισμού

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ. και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικότητες

1.Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονική Τοπίου
2.Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
3.Ζωοτεχνίας
4.Αγροτικών Μηχανημάτων
5.Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας
6.Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
7.Δεντροκομίας
8.Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας

Η. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, των ειδικοτήτων

1.Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
2.Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
3.Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
4.Βοηθών Φαρμακείων
5.Βοηθών Νοσηλευτών
6.Βοηθών Ιατρικών-Βιολογικών-Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων (Συμπτυγμένη ειδικότητα)

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1.Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
2.Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
3.Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
4.Βοηθών Φαρμακείων
5.Νοσηλευτικής (Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
6.Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ή Βοηθών Φαρμακείων

Θ. Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε., του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής, των ειδικοτήτων

1.Αισθητικής Τέχνης
2.Κομμωτικής Τέχνης

μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., στις παρακάτω κατ’ αριθμητική αντιστοιχία ειδικότητες

1.Αισθητικής Τέχνης
2.Κομμωτικής Τέχνης


Β. Δικαιολογητικά εγγραφών

1.α) Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. το οποίο εκδίδεται εφάπαξ και έχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής ή ενδεικτικό Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης στέλνει το ατομικό δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, ή

β) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν.
Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, η ΕΠΑ.Σ στην οποία γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό της να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου

2.Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του.

3. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του.

4. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, σχετικά με τη διπλή φοίτηση.

Η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ. ή σε άλλο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν επιτρέπεται.

Γ. Προθεσμίες εγγραφών

Οι εγγραφές των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που δεν μπόρεσαν αιτιολογημένα να εγγραφούν, καθώς και για τους παραπεμπόμενους σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο μαθητές.